Rukun Iman Ada 6 Perkara

Rukun Iman ada 6 perkara. Percaya kepada 6 rukun merupakan tunjang akidah umat Islam. Rukun-rukun itu sebagaimana yang telah difahami iaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan Qada dan Qadar, setiap daripada mereka mempunyai butirannya sendiri.

Maksud Rukun Iman

Iman adalah dari segi bahasa bermaksud membenarkan dan percaya. Manakala dari segi syariat pula bermaksud percaya dengan hati, mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota.

Rukun Iman ianya merujuk kepada akidah asas dalam Islam yang wajib diamalkan oleh setiap umat Islam di mana rukun ini berfungsi sebagai tiang atau asas yang mendokong di mana ianya melibatkan kepercayaan penuh kepada enam perkara asas.

6 Rukun Iman

Berikut adalah senarai rukun iman, rukun iman ada enam perkara :

 1. Beriman kepada Allah S.W.T
 2. Beriman kepada Malaikat
 3. Beriman kepada Kitab
 4. Beriman kepada Rasul
 5. Beriman kepada hari Kiamat
 6. Beriman kepada qada dan qadar

Penerangan

Di bawah adalah penerangan dan rumusan bagi setiap rukun iman :

1. Beriman Kepada Allah S.W.T

 • Percaya kepada Allah S.W.T. bermaksud mempunyai keyakinan yang teguh dan sepenuh hati tentang kewujudan Allah yang esa, tanpa sebarang perasaan syak atau keraguan.
 • Ini bermakna seseorang yang beriman mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, serta mengakui keesaan-Nya tanpa ada keraguan dalam hati.
 • Keyakinan ini memandu individu dalam hidupnya, memberi kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi cabaran serta ujian kehidupan.

2. Beriman Kepada Malaikat

Percaya kepada para malaikat merujuk kepada percaya kepada wujudnya malaikat. Terdapat sepuluh nama malaikat yang penting serta tugas-tugas mereka yang harus diketahui. Antaranya adalah:

 1. Jibril: Malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi.
 2. Mikail: Malaikat yang bertugas menurunkan rezeki kepada makhluk Allah.
 3. Israfil: Malaikat yang akan meniup sangkakala atau terompet pada hari kiamat untuk memanggil manusia ke perhitungan.
 4. Malaikat Maut: Malaikat yang bertugas mencabut nyawa makhluk atas perintah Allah.
 5. Raqib dan Atid: Malaikat yang mencatat segala amalan baik dan buruk manusia.
 6. Munkar dan Nankir: Malaikat yang akan menanyakan soalan-soalan penting kepada individu di alam barzakh.
 7. Malik: Malaikat yang bertugas menjaga neraka sebagai tempat siksaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah.
 8. Ridzwan: Malaikat yang menjaga syurga sebagai tempat pahala bagi orang-orang yang taat kepada Allah.

Percaya kepada wujud dan tugas-tugas malaikat merupakan satu aspek penting dalam keimanan seseorang dalam agama Islam. Mereka dianggap sebagai utusan Allah yang melakukan tugas-tugas tertentu dalam mengatur alam semesta dan urusan manusia atas perintah-Nya.

3. Beriman Kepada Kitab

Percaya kepada kitab-kitab merujuk kepada keyakinan yang sepenuhnya bahawa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah kalam-Nya yang hakiki, yang keseluruhan isi kandungannya adalah benar, adil, dan wajib diikuti. Terdapat empat kitab utama yang harus diakui: al-Taurat untuk Nabi Musa a.s., al-Zabur untuk Nabi Daud a.s., al-Injil untuk Nabi Isa a.s., dan al-Quran untuk Nabi Muhammad s.a.w. Selain itu, Allah juga menurunkan suhuf-suhuf kepada Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Musa a.s.

Semua hukum yang terdapat dalam al-Quran adalah wajib untuk diikuti oleh umat Islam. Jika terdapat percanggahan antara kitab selain al-Quran dengan syariat Islam, mereka tidak boleh diamalkan. Ini bukan disebabkan oleh ketetapan hukum yang batil dalam kitab tersebut, tetapi kerana hukum-hukum tersebut tidak lagi berlaku relevan pada zaman mereka diturunkan.

4. Beriman Kepada Para Rasul

Percaya kepada para Rasul merujuk kepada keyakinan yang sepenuhnya bahawa para rasul telah diutuskan oleh Allah kepada manusia sebagai panduan untuk mengarahkan mereka ke jalan yang diridhai-Nya. Seorang Muslim wajib beriman kepada 25 nabi dan rasul yang telah diutuskan, antaranya adalah:

 1. Nabi Adam a.s.
 2. Nabi Idris a.s.
 3. Nabi Nuh a.s.
 4. Nabi Hud a.s.
 5. Nabi Salih a.s.
 6. Nabi Ibrahim a.s.
 7. Nabi Luth a.s.
 8. Nabi Ismail a.s.
 9. Nabi Ishaq a.s.
 10. Nabi Ya’akub a.s.
 11. Nabi Yusuf a.s.
 12. Nabi Ayub a.s.
 13. Nabi Syu’aib a.s.
 14. Nabi Musa a.s.
 15. Nabi Harun a.s.
 16. Nabi Zulkifli a.s.
 17. Nabi Daud a.s.
 18. Nabi Sulaiman a.s.
 19. Nabi Ilyas a.s.
 20. Nabi Ilyasa’ a.s.
 21. Nabi Yunus a.s.
 22. Nabi Zakaria a.s.
 23. Nabi Yahya a.s.
 24. Nabi Isa a.s.
 25. Nabi Muhammad s.a.w.

Beriman kepada para Rasul adalah asas penting dalam keimanan seorang Muslim, dan mereka dianggap sebagai utusan Allah yang membawa petunjuk dan wahyu-Nya kepada manusia untuk memandu mereka ke jalan yang benar.

5. Beriman Kepada Hari Akhirat

Percaya kepada hari akhirat merujuk kepada keyakinan akan kewujudan hari kehancuran alam semesta dan kebangkitan seluruh manusia untuk menerima pembalasan, sama ada di syurga atau neraka. Ini melibatkan keyakinan pada kematian, seksaan di alam kubur, hari kebangkitan, pengadilan, lintasan titian Sirathul Mustaqim, serta pembalasan syurga dan neraka. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam keimanan seseorang Muslim, yang menegaskan akibat dari perbuatan mereka di dunia dan pentingnya mempersiapkan diri untuk hari akhirat.

6. Beriman Kepada Qada’ dan Qadar

Percaya kepada qada’ dan qadar merujuk kepada keyakinan bahawa seluruh perjalanan hidup manusia dan kejadian di dunia ini ditentukan oleh Allah. Walaupun demikian, manusia tetap wajib berusaha ke arah kebaikan sambil berdoa dan berserah kepada-Nya. Individu yang beriman menerima takdir dengan ketenangan jiwa, meyakini kekuasaan Allah yang ghaib yang lebih besar dari apa yang tampak dalam alam nyata.

Perbezaan Rukun Iman dan Rukun Islam

Rukun iman dan rukun Islam adalah dua konsep penting dalam agama Islam yang mempunyai perbezaan yang jelas:

Rukun iman menekankan aspek kepercayaan dan keyakinan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

Rukun Islam menekankan aspek perbuatan atau amalan yang harus diamalkan oleh seorang Muslim sebagai wujud ketaatan kepada Allah.

Jadi, perbezaan utama antara rukun iman dan rukun Islam adalah rukun iman berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan, manakala rukun Islam berkaitan dengan amalan dan perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim.

Leave a Comment